Wat is crisiszorg?

Als thuis wonen niet meer verantwoord is en je onverwachts en acuut permanent zorg en –toezicht nodig hebt, kan crisiszorg nodig zijn. Crisiszorg is zorg die binnen 24 uur ingezet moet worden, waarbij het veiligheidsaspect bepalend is. Naast bereikbaarheid en beschikbaarheid is er bij ons voldoende expertise aanwezig om een juiste inschatting van de crisissituatie te kunnen maken en de juiste interventie en zorg in te kunnen inzetten. Sturing op uitstroom van crisisplaatsen naar reguliere hulp is bij de inrichting van de crisisdienst voor ons een belangrijk aandachtspunt. Om dit te realiseren dienen er voldoende plaatsen beschikbaar te zijn en dienen er bindende afspraken te zijn met de partijen die de vervolgzorg en/of nazorg leveren. Onze begeleiders verkrijgen inzicht in de hulpverleningshistorie van het gezin en letten op een goede aansluiting op de reeds ingezette hulp. Een goede verbinding met andere professionals uit de gemeentelijke toegang vinden wij van groot belang. Ook is het belangrijk dat vanuit de crisisdienst een goede terugkoppeling plaatsvindt richting de professionals die actief zijn binnen het gezin.

image

Opname

In het geval van crisiszorg wordt er een plek beschikbaar gesteld waarin je tijdelijk kunt verblijven voor een of meer nachten. Dit zijn de zogenaamde crisisbedden. Wij hebben diverse begeleiders en één gastvrouw die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Er is zeven dagen in de week en 24 uur per dag een begeleider aanwezig.
Als je bij ons komt wonen, krijg je een eigen mentor waar je naartoe kunt gaan als je vragen en/of problemen hebt. Jouw mentor is één van de begeleiders. De crisiszorg is een plek waar je zo normaal mogelijk kunt leven. Je hebt een eigen slaapkamer waar een eigen keukenblok en badkamer bij hoort. En verder is deze kamer ingericht met een bed, kast en gordijnen. Met goede afspraken mag je ook bezoek ontvangen.

Wat mag je van de begeleiding verwachten?

Wanneer je bij Zorgmaat De Slinge (in crisis) komt wonen, wordt er in principe een begeleidingsplan geschreven. In dit plan staat waarom je bij ons woont, welke afspraken er bij het afstemmingsgesprek zijn gemaakt en welke doelen je hebt. Je hebt meerdere gesprekken met je begeleider én de zorgmanager. Tijdens deze gesprekken kijken we hoe het met je gaat en welk vervolgtraject goed voor je is. Er volgt een evaluatie met observatieverslag waarbij jij zelf, jouw steunpilaren, de zorgmanager, de behandelend coördinator en je begeleider vanuit de crisiszorg aanwezig zijn. Het voornaamste doel van dit gesprek is: evalueren hoe de afgelopen periode is verlopen.

Aanmelden

Wil je iemand aanmelden voor crisiszorg? Dan kun je een beroep doen op de crisiszorg van Zorgmaat De Slinge. Indien crisiszorg nodig is dan kan er op dit nummer 06-81916448 contact worden opgenomen. Is er geen sprake van crisis maar wel spoed, dan kun je ook contact opnemen via Klantcontact.
Om in aanmerking te komen voor crisiszorg moet je aan de volgende drie criteria voldoen:

er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering;
degene voor wie crisiszorg wordt aangevraagd loopt gevaar;
binnen 24 uur is intramurale zorg (zorg op een zorglocatie) noodzakelijk.

Voor wie is de crisiszorg?

De crisiszorg is voor jongeren, die door diverse omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Je woont maximaal acht weken in crisiszorg. Samen met jou en jouw steunpilaren zoeken wij uit wat de beste plek is voor jou na de periode in crisiszorg.